ایت ا... بهجت

[ چهار شنبه 26 اسفند 1394برچسب:, ] [ 14:1 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

گوش دِه یک لحظه بر منبدحجاب

گوش دِه یک لحظه بر من بدحجاب

پوشش تو،بوده مُزد انقلاب؟

میکنی بر پای خود شلوار تنگ

این،جوابت بوده برمردان ِ جنگ؟

مو یخود کردی برون از روسری؟

میکنی با ناز و عشوه دلبری؟

گشته ای مانند یک ضرب المثل؟

میکنی از چه دماغت را عمل؟

در خیالت دختری تک میشوی؟

بهر نامحرم،عروسک میشوی؟

داده ام خون،غرق آسایش شوی

در خیابان غرق آرایش شوی؟

داده ام خون،دل شودقاموستان

تا بماند در امان،ناموستان

لحظه ای پس گوش کن بر پند ِ من

کن حیا ازخونو ازسربند من...[ جمعه 21 اسفند 1394برچسب:, ] [ 18:42 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

تصاویر مذهبی2

 
 
 
 
 

ادامه مطلب
[ چهار شنبه 19 اسفند 1394برچسب:, ] [ 17:21 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

خاص فقط خداست

[ چهار شنبه 19 اسفند 1394برچسب:, ] [ 17:9 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

همیشه عاشق مادرتان باشید

[ چهار شنبه 19 اسفند 1394برچسب:, ] [ 17:5 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

حفظ قرآن

ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﻳﻚ ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
17 ﺳﺎﻝ ﻭ 7 ﻣﺎﻩ ﻭ 9 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺩﻭ ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 8
ﺳﺎﻝ ﻭ 9 ﻣﺎﻩ ﻭ 18 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 3 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 5
ﺳﺎﻝ ﻭ 10 ﻣﺎﻩ ﻭ 13 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 4 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 4
ﺳﺎﻝ ﻭ 4 ﻣﺎﻩ ﻭ 24 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 5 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 3
ﺳﺎﻝ ﻭ 6 ﻣﺎﻩ ﻭ 7 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 6 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 2
ﺳﺎﻝ ﻭ 11 ﻣﺎﻩ ﻭ 4 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 7 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 2
ﺳﺎﻝ ﻭ 6 ﻣﺎﻩ ﻭ 3 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 8 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 2
ﺳﺎﻝ ﻭ 2 ﻣﺎﻩ ﻭ 12 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 9 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 1
ﺳﺎﻝ ﻭ 11 ﻣﺎﻩ ﻭ 12 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 10 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1 ﺳﺎﻝ ﻭ 9 ﻣﺎﻩ ﻭ 3 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 11 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1 ﺳﺎﻝ ﻭ 7 ﻣﺎﻩ ﻭ 6 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 12 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1 ﺳﺎﻝ ﻭ 5 ﻣﺎﻩ ﻭ 15 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 13 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1 ﺳﺎﻝ ﻭ 4 ﻣﺎﻩ ﻭ 6 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 14 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1 ﺳﺎﻝ ﻭ 3 ﻣﺎﻩ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 15 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1 ﺳﺎﻝ ﻭ 2 ﻣﺎﻩ ﻭ 1 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 16 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1ﺳﺎﻝ ﻭ 1 ﻣﺎﻩ ﻭ 6 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 17 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1 ﺳﺎﻝ ﻭ 10 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 18 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
11 ﻣﺎﻩ ﻭ 9 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 19 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
11 ﻣﺎﻩ ﻭ 1 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ 20 ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
10 ﻣﺎﻩ ﻭ 16 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
1 ﺳﺎﻝ ﻭ 8 ﻣﺎﻩ ﻭ 12 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺩﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ، ﻛﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ
10 ﻣﺎﻩ ﻭ 6 ﺭﻭﺯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ .
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻗﺮﺁﻥ ، ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ ، ﺩﻩ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ 190 ﺣﺴﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﻳﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ، ﭼﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻧﺼﻴﺒﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﺪ . ﭘﺲ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺸﻤﺮﻳﺪ .


برگرفته از وبلاگ همسفر تا بهشت

[ چهار شنبه 19 اسفند 1394برچسب:, ] [ 17:1 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

فاطميه...

 

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر  
اتفاقی مقابلم رخ داد

وسط کوچه ناگهان دیدم
زن همسایه بر زمین افتاد...

سیب ها روی خاک غلطیدند
چادرش در میان گرد و غبار

قبلا این صحنه را...نمی دانم
در من انگار می شود تکرار

آه سردی کشید، حس کردم
کوچه آتش گرفت زین آه...

و سراسیمه گریه در گریه
پسر کوچکش رسید از راه

گفت: آرام باش! چیزی نیست
به گمانم فقط کمی کمرم...

دست من را بگیر، گریه نکن
مرد گریه نمی کند پسرم...

چادرش را تکاند، با سختی
یا علی(ع) گفت و از زمین پا شد

پیش چشمان بی تفاوت ما
ناله هایش فقط تماشا شد

****

صبح فردا به مادرم گفتم
گوش کن! این صدای روضه ی کیست

طرف کوچه رفتم و دیدم
در و دیوار خانه ای مشکی است

*****

با خودم فکر می کنم حالا
کوچه ی ما چقدر تاریک است

 

گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه
راستی! فاطمیه نزدیک است...

 

[ چهار شنبه 19 اسفند 1394برچسب:, ] [ 16:37 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

گاهي ....

گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــدو نــــه خنــــده

 

نــــــــه فریـاد آرامــت می کنــدو نـــه سکــوت

آنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیس

رو بـــه آسمـــــان می کنی و می گویی


خدایــــــا تنهـــــا تــــو را دارم تنهـــــــایم مگـــــــذار
... 

 

 

[ چهار شنبه 19 اسفند 1394برچسب:, ] [ 16:22 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

زائري....

زائری بارانیم آقا به دادم می رسی؟
بی پناهم خسته ام تنها ، به دادم می رسی؟
گرچه آهو نیستم ، اما پر از دلتنگیم 
ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی؟
من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام
 هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی؟
از راه دور گویمت " السلام "
ولی
 دلتنگی من چاره نمی شود

می دانم 
خوب می دانم
 که گنه کار و  روسیهم
شرمنده ام ز کار خویش
و خسته از خودم
مولای من 
اذنی بده
 نزدیک شود این راه دورم و گویمت السلام...

[ چهار شنبه 19 اسفند 1394برچسب:, ] [ 16:9 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

تصاویر فاطمیه

[ سه شنبه 18 اسفند 1394برچسب:, ] [ 16:55 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

تصویر مذهبی1

[ سه شنبه 18 اسفند 1394برچسب:, ] [ 16:55 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

ناشكري

[ دو شنبه 17 اسفند 1394برچسب:, ] [ 13:18 ] [ عاشق حضرت زهرا(س) ]
[ ]

*کد ساعت مذهبی برای وبلاگ شما*